namernavipercaislicofunegquecent.co

not clear You are mistaken. Write..

Skip to content

Category: DEFAULT

An Ubhal As Airde

About the author

Comments

  1. Runrig - Stepping Down the Glory Road (The Chrysalis Years ) An Ubhal As Airde (The Highest Apple).
  2. An Ubhal As Airde. (The Highest Apple) Abhainn An T-Sluaigh. The Greatest Flame. Chrysalis CHS - UK. (also as jukebox single. without The Greatest Flame) Cass.
  3. BBC ALBA – Bliadhna nan Òran – Òrain: An Ubhal as Àirde. Tasglann de dh'òrain Ghàidhlig. Èist ris an t-òran, leugh na facail, agus faigh tuilleadh fiosrachadh mu dheidhinn an t-òran.
  4. UNARGUABLY the most important book of , and some would say even of the 21st century thus far, is An Ubhal as Àirde / The Highest Apple: An Anthology of Scottish Gaelic Literature, edited by Wilson McLeod and Michael Newton. Its importance is easily described.
  5. Nam sheasamh a' coimhead Gach cnoc is gach traigh Is an siol a dh'fhag thu ann a 'fas Tha an garradh lan Le craobhan treun Le meas a' fas dhuinn ann ri bhuain Ubhlan abaich Milis geur Ach tha aon ubhal nach ruig sinn idir air Is co 'nar measg A mhaireas la Seachad air am is air oidhche fhein A liuthad uair A shreap mi suas Airson an ubhal as airde chur gu beul Seididh gaoth is dearrsaidh grian.
  6. Lyrics to 'An Ubhal As Airde' by Runrig: Comhla rium A tha thu an drasd Mo shuilean duinte, mo chuimhne dan Nam sheasamh a' coimhead Gach cnoc is gach traigh Runrig - An Ubhal As Airde Lyrics | .
  7. May 14,  · Runrig - An Ubhal As Airde (The Highest Apple) Intro: D D Bm Comhla rium G A tha thu an drasd Em D Mo shuilean duinte, mo chuimhne dan Bm Nam sheasamh a' coimhead Em D Gach cnoc is gach traigh G D /5(3).
  8. The very latest chart stats about an ubhal as airde (the highest apple) - peak chart position, weeks on chart, week-by-week chart run, catalogue number.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *